Hướng dẫn lấy Mã ID và Mã OTP

Lấy Mã ID

Mở Yam app, đi tới phần cài đặt tài khoản. Bạn sẽ thấy Mã ID nằm dưới tên tài khoản của bạn.

Lấy Mã OTP

Sau khi nhấp chuột vào Gửi mã, sẽ có 1 Mã xác nhận 6 ký tự được gửi về EmailThông báo trên Yam App (có hiệu lực trong 10 phút). Vui lòng không chia sẻ mã này cho người khác.

Quay lại