How to get YAM ID and OTP Code

Get YAM ID

Mở Yam app, đi tới phần cài đặt tài khoản. Bạn sẽ thấy Mã ID nằm dưới tên tài khoản của bạn.

Get OTP Code

Sau khi nhấp chuột vào Gửi mã, sẽ có 1 Mã xác nhận 6 ký tự được gửi về Email và Thông báo trên Yam App (có hiệu lực trong 10 phút). Vui lòng không chia sẻ mã này cho người khác.

BACK HOMEPAGE